Konwencja o relacjach interpersonalnych

Konwencja zawarta w ramach grupy projektowej obejmuje głównych członków grupy, ich zastępców, szeregowych pracowników oraz przedstawicieli grup zadaniowych. Jej przedmiotem jest przede wszystkim stworzenie dobrego klimatu w procesie powstawania projektów i prowadzonych negocjacji.

Zobowiązujemy się do zachowania poufności i należytej ochrony wszelkich danych dotyczących naszej pracy. Zapewniamy też o woli konstruktywnego podejścia do opracowywanych projektów w myśl  zasad poszanowania i tolerancji dla odmienności poglądów oraz polubownego rozstrzygania wszelkich możliwych sporów i kontrowersji wewnątrzgrupowych.

 Kontakty wzajemne powinny opierać się na następujących zasadach i wartościach:

  • Nasze podejście do projektu powinno charakteryzować się zaangażowaniem i otwartością, a  stosunki wzajemne opierać się na uczciwości, szczerości i szacunku.  
  • Na spotkaniach pragniemy w szczególności kierować się  standardami takimi jak:

            - wzajemne poszanowanie i unikanie w wypowiedziach sformułowań mogących urazić drugą osobę,

             - uprzejmość, rozwaga i okazywanie szacunku drugiej osobie, 

             - obiektywność i rzeczowość prezentacji,

             - wzajemna uwaga i umiejętność słuchania,

             - punktualność,

             - okazywanie należnego szacunku zarządowi spotkania,

             - dobra organizacja,

             - uczciwość i krytycyzm.

  • Każdy z członków zespołu projektowego ponosi odpowiedzialność za swoje zachowanie. Powinna obowiązywać zasada  łagodnego i bezkonfliktowego rozwiązywania wszelkich możliwych sporów.  
  • Obowiązkiem przewodniczącego spotkania jest:

             - zapewnienie każdemu uczestnikowi spotkania możliwości wypowiedzenia się,

             - dołożenie starań, żeby na spotkaniu zostały zostały zaprezentowane wszystkie opinie,

             - przestrzeganie harmonogramu,

             - przedstawienie wniosków,

             - zarządzenie przerw przy dłuższych spotkaniach.

 

Zatwierdzono dnia  x.marca 2020 r.