O zjednoczeniu gmin

W rozdziale XII ustawy administracyjnej nr 138/2011 o zjednoczeniu gmin przewidziano zaplanowanie i przygotowanie wyborów, finansowanie projektów oraz zarządzanie po zatwierdzeniu zjednoczenia i rozpoczęciu funkcjonowania gminy w nowym kształcie.

Jeżeli dwa lub więcej samorządów zdecydują się rozpocząć formalne rozmowy w sprawie zjednoczenia, na podstawie art. 119 ustawy powołuje się wspólny komitet, któremu powierza się ocenę możliwości zjednoczenia gmin oraz przygotowanie wyborów lokalnych. Wspólny komitet będzie miał swobodę działania. W myśl Ustawy przedstawi on swoją opinię zainteresowanym władzom samorządowym oraz dokona na użytek mieszkańców zestawienia wizji zjednoczonej gminy z obecną sytuacją.

Opinia komitetu jest omawiana na posiedzeniach rad gmin (które również decydują o terminie wyborów), przedstawia się ją co najmniej z dwumiesięcznym wyprzedzeniem przed wyborami, tak aby umożliwić rezydentom podjęcie decyzji w sprawie zjednoczeniu gmin.

Komisje wyborcze dbają o to, aby wybory odbywały się w podobny sposób jak wybory samorządowe.

Obowiązywać będą te same zasady jak w przypadku prawa do głosowania (wyborca musi być stałym mieszkańcem gminy i mieć ukończone 18 lat). Posiadanie obywatelstwa islandzkiego nie jest warunkiem koniecznym, bowiem możliwość głosowania przysługuje w zależności od czasu pobytu w tym kraju: obywatelom krajów nordyckich, którzy przebywają legalnie na terenie Islandii przez okres trzech lat oraz obywatelom pozostałych krajów, którzy przebywają legalnie na terenie Islandii przez okres pięciu lat.  

Wyniki wyborów są wiążące dla zainteresowanych rad samorządowych. Jeżeli zostaną zatwierdzone, powołany zostanie zarząd w celu przygotowania do powołania nowej gminy. Zarząd przedstawi ministrowi samorządu lokalnego propozycję dotyczącą wyboru nowej gminy, opracuje uchwały i zgromadzi informacje na temat przepisów, reguł itp. obowiązujących na terenie kandydujących gmin w celu ich ujednolicenia. 

Nowy samorząd przejmuje administrację nowo utworzonej gminy po upływie 14 dni od daty wyborów, co jest równoznaczne z ukonstytuowaniem się nowej gminy.

Literatura: