Rola grup zadaniowych

Grupy zadaniowe podlegają zespołowi projektowemu, który wyznacza dla nich określone zagadnienia. Celem grup jest dostarczanie informacji na temat sytuacji każdej z gmin, a także przedstawienie perspektyw rozwojowych w kontekście planowanego zjednoczenia oraz praca nad wzmocnieniem komunikacji między grupą zadaniową a podmiotami zainteresowanymi projektem. Wyniki prac powinny stać się przedmiotem lokalnych spotkań.

Grupy zadaniowe przedstawiają zespołowi projektowemu wnioski dotyczące problemów obecnych gmin i wizji przyszłości w ramach jednego organizmu. Grupa zadaniowa ma również na celu wskazanie mocnych i słabych stron zjednoczenia gmin oraz zagrożeń i szans z nim związanych. Zebrany materiał zostanie wykorzystany w dalszej pracy, jeśli lokalne władze zaangażowane w projekt zdecydują się na rozpoczęcie formalnych negocjacji.

Obszarami tematycznymi grup zadaniowych są m.in.:

  • zatrudnienie i rozwój regionalny,
  • nieruchomości, media i inwestycje,
  • edukacja, usługi socjalne,
  • kultura, rekreacja i zdrowie publiczne,
  • transport, ochrona środowiska i plany zagospodarowania przestrzennego,  
  • administracja i finanse