O grupach zadaniowych

Celem projektu „Gmina Suðurland” jest ocena stanu gmin, perspektyw zarządzania i usług oraz wpływu zjednoczenia na te aspekty. Specjalnie powołane grupy zadaniowe rozpatrzą zjednoczenie pod kątem jego mocnych i słabych stron, ewentualnych zagrożeń i otwierających się szans.

Przy wyborze członków grup zadaniowych należy kierować się ich znajomością problematyki, strukturą płci i wieku oraz zaangażowaniem rezydentów obcego pochodzenia. Zakłada się, że w każdej grupie będzie około 15 przedstawicieli bądź 2-3 reprezentantów z każdej gminy.

Slajdy prezentacji